Disclaimer - Buyck Displays

Deze website is eigendom van Buyck Displays BVBA

Adres maatschappelijk zetel: 

Wijnendalestraat 180a – 8800 Roeselare

Telefoon:

+32 51 62 02 61

E-mail:

buyck@buyck-displays.be

Ondernemingsnummer:

BE 0871.215.101

De website www.buyck-displays.be vormt de aanwezigheid op het Internet van Buyck Displays BVBA. De website wordt beheerd door Buyck Displays BVBA. Personen die zich tot die website toegang verschaffen en informatie oproepen, verklaren dat zij ermee instemmen de onderstaande bepalingen na te leven.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN AFWIJZING VAN VERANTWOORDELIJKHEID

Bij het ontwerpen en beheren van de website neemt Buyck Displays de nodige technische en organisatorische voorzorgen om de werking ervan te waarborgen. Toch kan een defecte prestatie niet uitgesloten worden, zoals het verlies of het vervalsen van gegevens, virusinfecties en onderbrekingen in de werking. De gebruiker heeft toegang tot de websites op zijn of haar eigen risico. Meer bepaald verstrekt Buyck Displays geen enkele zekerheid omtrent de werking of foutloze werking van de website. Bovendien kan hij niet waarborgen dat de website of de individuele servers vrij zijn van virussen of schadelijke elementen.

Buyck Displays aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor beschadiging of bedrijfsschade die voortkomt uit de toegang tot zijn websites of individuele elementen van zijn websites, of uit hun gebruik (of uit omstandigheden die hun toegang of gebruik onmogelijk maken).

Verder behoudt Buyck Displays zich uitdrukkelijk het recht voor om de toegang tot de website op te schorten of, in ernstige gevallen, te blokkeren indien veiligheidsrisico’s gedetecteerd worden, tot op het ogenblik dat de risico’s verwijderd zijn. Buyck Displays aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor beschadiging of bedrijfsschade die voortvloeit uit het opschorten of blokkeren van de toegang.

BETROUWBAARHEID VAN GEPUBLICEERDE INFORMATIE EN AFWIJZING VAN GARANTIES

Buyck Displays doet al het nodige om ervoor te zorgen dat de informatie op zijn website correct en bijgewerkt is op het ogenblik van publicatie. Niettemin is Buyck-Display, in staat om een expliciete of impliciete zekerheid of waarborg te verlenen (zelfs ten opzicht van derden) inzake de juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie.

Buyck Displays aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit beslissingen die genomen werden op basis van onjuiste of ontoereikende informatie of een gebrek aan informatie.

VATBAAR VOOR WIJZIGING

Buyck Displays behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor op elk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving de informatie op zijn websites te wijzigen.

TOEPASSELIJKE WET EN RECHTSGEBIED

Alle juridische betrekkingen die voortkomen uit de toegang tot de Buyck Displays website zijn aan de Belgische wetgeving onderworpen. De rechtbanken van Brugge zijn bevoegd.

Gelieve de wettelijke mededelingen en de notities over gegevensbeveiliging en –bescherming te lezen alvorens verder te gaan.

Deze disclaimer-versie is in voege getreden op  15/09/2014.

© 2014 Buyck Displays.  Alle rechten uitdrukkelijk voorbehouden.